Všeobecné obchodní podmínky

Obsah platnosti

Společnost Gradex s.r.o. nabízí na internetu portál na vhodnydarek.cz (dále jako " vhodnydarek "). Na VhodnémDárku jsou nabízeny různé online služby. Ke službám patří např. vytvoření profilové stránky, účast na blozích a fórech, vkládání mediálních obsahů jako jsou fotky, texty a hry, nakupování virtuálních předmětů a/nebo ostatní služby. Uživatelé portálu Gradex s.r.o. jsou dále označováni jako "uživatelé". Pokud je v těchto Všeobecných obchodních podmínkách (dále jako "VOP”) řeč o "službách”, jsou tak označovány hry a služby společnosti Gradex s.r.o. .

Gradex s.r.o. poskytuje služby vůči uživatelům těchto her a služeb výhradně na základě těchto VOP. VOP uživatele výslovně nejsou součástí smlouvy, ledaže by s nimi Gradex s.r.o. výslovně písemně souhlasila.

Následující VOP upravují užívání portálu Gradex s.r.o. , online her a služeb společnosti Gradex s.r.o. . Užívání může být v prvé řadě dosaženo osobním počítačem, který je připojen na internet přes telefon, ISDN, DSL nebo jiné ekvivalentní připojení. Navíc je užívání možné přes různé jiné koncové přístroje, které jsou schopny připojení k internetu, přičemž zde může být omezen rozsah funkcí a/nebo grafika. Předmětem těchto VOP nejsou případné otázky, které mohou nastat v souvislosti s přenecháním připojení a spojení webových stránek a online her a software třetích osob (prohlížeč, přístupový software), protože tyto služby nejsou poskytovány společností Gradex s.r.o. .

Uživatelé

Užívání her a služeb společnosti Gradex s.r.o. . k výdělečným účelům nebo jiným komerčním účelům je vyloučeno.

K užívání jsou oprávněny osoby, které buď v okamžiku přihlášení k užívání dovršily 18. rok života nebo jejichž zákonní zástupci souhlasili s užíváním. Herní pravidla jednotlivých her mohou stanovovat, že osoby pod hranicí určitého věku nejsou oprávněny k užívání ani tehdy, pokud souhlasí jejich zákonní zástupci.

Přihlášením k užívání her a/nebo služeb uživatel výslovně (i) potvrzuje svou plnoletost a způsobilost k právním úkonům, příp. (ii) u nezletilých potvrzuje existenci souhlasu zákonného zástupce.

Předmět smlouvy, užívání a změna a služeb

Gradex s.r.o. umožňuje uživatelům v rámci dostupných technických a provozních možností účast na službách, které nabízí na internetu.

Účast na hrách slouží pouze k zábavě.

U služeb ponechává společnost Gradex s.r.o. k dispozici na VhodnemDarku určité informace a umožňuje uživatelům mj. dávat na síť informace, vytvářet individuální osobní profily, do kterých mohou nahlédnout uživatelé her, služeb a třetí osoby. Dále může uživatel prostřednictvím VhodnehoDarku komunikovat s třetími osobami, vyměňovat si fotky, videa, hry a pokud je to možné, hudbu a jiné mediální obsahy, zveřejňovat blogy a komentáře, vydávat hodnocení o hrách, jiných uživatelích, třetích osobách nebo transakcích.

Užívání je umožněno tak, že společnost Gradex s.r.o. poskytuje na příslušných URL her resp. služeb aplikaci, která je pro účast nezbytná. Gradex s.r.o. si vyhrazuje právo nabízet služby – příp. s jiným rozsahem funkcí – i na datových nosičích, které je možné zakoupit. Prodej služeb nepodléhá těmto obchodním podmínkám.

Užívání služeb je vyhrazeno pouze osobám, které si předem cestou registrace vytvořily zákaznický účet (dále jako "účet"). Účet může být vytvořen na portálu VhodnyDárek nebo na příslušné URL hry. Účet vytvořený na portálu vhodnydarek opravňuje uživatele k užívání všech služeb za předpokladů uvedených v výše

Přihlášení, tzn. žádost o otevření účtu, proběhne vyplněním formuláře a zadáním různých informací. Užívání služeb bude umožněno od okamžiku, kdy společnost Gradex s.r.o. vytvoří pro uživatele účet.

Uživatel je oprávněn vytvořit na VhodnémDárku více účtů. Některých služeb provozovaných společností Gradex s.r.o. se však uživatel smí zúčastnit pouze s jedním účtem ("Zákaz multiúčtů"). Bližší informace jsou uvedeny v pravidlech. Gradex s.r.o. naléhavě doporučuje uživatelům, kteří disponují více účty, aby si přesně prostudovali herní pravidla, protože porušení zákazu multiúčtů může být potrestáno okamžitým zablokováním uživatele.

Po vytvoření účtu se může uživatel účastnit příslušné služby tak, že otevře portál Gradex s.r.o. nebo příslušnou URL a přihlásí se.

Užívání služeb je povoleno pouze prostřednictvím internetového prohlížeče nebo speciálních toolů, které Gradex s.r.o. poskytne k dispozici nebo které výslovně schválí ("Zákaz užívání neautorizovaných skriptů"). To znamená především, že je zakázáno používání programů, které vytvářejí nadměrné přetížení serveru. Je zakázáno používání software pro systematické nebo automatické ovládání jednotlivých funkcí (boty, makra), pro reprodukci nebo vyhodnocování her, herních prvků nebo obsahů, které jsou nastaveny na platformě VhodnýDárek.

Je zakázáno zneužívat bugy a/nebo programovací chyby pro vlastní účely. Když najdeš nějaké bugy, ohlaš je prosím co nejrychleji v bug-fóru, pomocí IRC nebo emailem.

Uživatel nemá nárok na otevření účtu nebo zveřejnění jakýchkoli obsahů na vhodnydarek .

Aktuální technické a jiné předpoklady pro hry a účast na službách jsou uvedeny na platformě vhodnydarek a/nebo webových stránkách her.

Hry a služby jsou průběžně aktualizovány, upravovány, rozšiřovány a obměňovány. Uživatel tedy obdrží pouze právo k užívání příslušné hry a služeb v právě aktuálním znění.

Užívání her v jejich základní verzi je bezplatné. Určité funkce a příslušenství jsou však k dispozici pouze platícím uživatelům. Pokud není sjednáno v popisech jednotlivých služeb jinak, je užívání služeb zdarma.

Nárok uživatele na zachování her a/nebo služeb ve verzi, která existovala při uzavření smlouvy, neexistuje. Gradex s.r.o. si vyhrazuje právo pozastavit provozování hry a/nebo služeb kdykoliv bez udání důvodů. Uživatel může dle svého rozhodnutí požadovat, aby mu v tomto případě byly připsány k dobru případné již předem poskytnuté úhrady (např. za Premium funkce) pro jiné hry a/nebo služby, které provozuje Gradex s.r.o. , nebo může požadovat, aby společnost Gradex s.r.o. předem zaplacené úhrady vrátila. Právo uživatele vypovědět smlouvu na neuživatelné hry a/nebo služby s okamžitou platností zůstává nedotčeno. Další nároky uživatele jsou vyloučeny, pokud není v těchto VOP výslovně stanoveno jinak.

Návrh a uzavření smlouvy

Vyplněním registračního formuláře odevzdává uživatel závazný návrh na uzavření smlouvy o užívání služeb (také "Žádost o užívání"). Za tímto účelem je třeba úplně a správně vyplnit všechna nezbytná datová pole registračního formuláře.

Smlouva mezi Gradex s.r.o. a uživatelem bude realizována přijetím žádosti o užívání společností Gradex s.r.o. . Přijetí může proběhnout výslovně nebo prvním aktem plnění společností Gradex s.r.o. .

Doručení žádosti o užívání bude neprodleně potvrzeno společností Gradex s.r.o. elektronickou cestou na uživatelem uvedenou e-mailovou adresu. Potvrzení o doručení nepředstavuje závazné přijetí žádosti o užívání. Potvrzení o doručení však může být spojeno s prohlášením o přijetí.

Dostupnost

Gradex s.r.o. zaručuje dostupnost služeb ročně v průměru 90% (devadesát procent). Výjimkou jsou období, ve kterých servery herního portálu VhodnyDárek nebo jednotlivých služeb nejsou na internetu dostupné z důvodu technických nebo jiných problémů, které nespadají do oblasti vlivu společnosti Gradex s.r.o. (vyšší moc, zavinění třetích osob atd.) a období, ve kterých se provádějí běžné údržbářské práce. Odpovědnost společnosti Gradex s.r.o. za nedostupnost her a služeb zůstává při záměru a hrubé nedbalosti nedotčena. Gradex s.r.o. může omezit přístup ke službám, pokud je to nezbytné pro bezpečnost síťového provozu, zachování síťové integrity, především zabránění závažným poruchám sítě, softwaru nebo uložených údajů.

Přístup a seznámení se s VOP, změny a další oznámení, navázání kontaktu uživatelem

Odesláním žádosti o užívání a užíváním her a/nebo služeb uživatel uznává VOP. Podmínky platí pro jakékoliv přihlášení na portálu Bigpoint, především pro každou účast na hrách a/nebo pro užívání služeb. VOP mohou být před odesláním žádosti o užívání uživatelem vytisknuty nebo uloženy na trvalém médiu.

Gradex s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv s účinností do budoucna tyto VOP změnit nebo je doplnit, pokud se to považuje za nutné a pokud tím nebude poškozen uživatel.

Změny VOP budou oznámeny vhodným způsobem zprávou v textové podobě. Oznámení zpravidla probíhá zveřejněním na webových stránkách her a/nebo příslušných služeb, které provozuje Gradex s.r.o. , nebo e-mailem. Změny VOP budou uživateli v každém případě oznámeny při dalším přihlášení po změně formou zvýrazněného oznámení.

Uživatel může vznést do 14 (čtrnácti) dnů po oznámení a možnosti vzetí na vědomí námitku proti VOP. Pokud uživatel proti změněným podmínkám nepodá ve lhůtě 14 dnů po oznámení a možnosti vzetí na vědomí písemnou námitku vůči společnosti Gradex s.r.o. nebo pokud hry a/nebo služby nadále využívá, stanou se pro něj změněné nebo doplněné podmínky účinné. Pokud uživatel ve lhůtě vznese námitku, jsou obě strany oprávněny smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou jednoho měsíce, pokud již neexistuje dle bodu 8.1 právo na výpověď v kteroukoli dobu. Až do ukončení smlouvy nadále platí původní VOP. Případné odměny za poskytnuté služby, které byly uhrazeny předem mimo období ukončení, budou uživateli v tomto případě vráceny podílově. Další nároky uživatele jsou vyloučeny.

Gradex s.r.o. bude v informování o změnách zvláště upozorňovat na možnost podat námitku a možnost výpovědi, na lhůtu a právní účinky, především s ohledem na opomenuté podání námitky.

Gradex s.r.o. bude s uživatelem zpravidla komunikovat prostřednictvím e-mailu, pokud nebude těmito VOP nebo jinou dohodou s uživatelem určeno jinak. Uživatel zajistí, aby jej zastihly emaily, které budou zaslány společností Gradex s.r.o. na emailovou adresu, kterou uvede při registraci nebo později společnosti Gradex s.r.o. sdělí. Uživatel se o to postará mj. vhodným nastavením spamového filtru a bude tuto adresu pravidelně kontrolovat. Pro ostatní písemný styk zůstává společnosti Gradex s.r.o. jinak vyhrazeno, jakou formu korespondence zvolí.

Uživatel při každém navázání kontaktu s Gradex s.r.o. uvede, na kterou z her a/nebo služeb a na který herní účet resp. účet služeb se jeho žádost vztahuje.

Neurčitá doba trvání

Smlouvy mezi uživatelem a společností Gradex s.r.o. jsou uzavírány na dobu neurčitou, pokud není v konkrétní nabídce společnosti Gradex s.r.o. uvedeno jinak.

Pokud nebyla pro smlouvu o užívání služeb sjednána omezená doba trvání, náleží oběma stranám řádné výpovědní právo v jakoukoliv dobu s okamžitou platností.

Určitá doba trvání

Pokud byla pro smlouvu o užívání her a/nebo služeb příp. pro smlouvu o užívání/poskytování prémiového příslušenství sjednána určitá doba trvání, platí níže uvedené úpravy. Smlouva o užívání her a/nebo služeb příp. smlouva o užívání/poskytnutí prémiového příslušenství se prodlužují automaticky vždy o stejnou dobu trvání. Neplatí to, pokud uživatel smlouvu o užívání her a/nebo služeb příp. smlouvu o užívání/poskytnutí prémiového příslušenství vypoví s lhůtou 14 dnů do konce doby trvání.

Uvádění důvodů, výpověď z důležitého důvodu

Pro řádnou výpověď není nutné uvést důvody.

Právo stran na výpověď smlouvy o užívání služeb příp. smlouvy o užívání/poskytnutí prémiového příslušenství v jakoukoliv dobu z důležitého důvodu zůstává výše uvedenými ustanoveními nedotčena.

Pokud Gradex s.r.o. odpovídá za mimořádnou výpověď smlouvy o užívání her příp. smlouvy o užívání/poskytnutí prémiového příslušenství, budou uživateli podílově navráceny úhrady, které zaplatil předem mimo období ukončení (zvláště za prémiové příslušenství). Další nároky uživatele jsou vyloučeny, pokud není v těchto VOP sjednáno jinak.

Gradex s.r.o. je především, ne však výhradně oprávněna k výpovědi z důležitého důvodu, pokud:

vhodnydarek nemůže zachovat smlouvu zpravidla mimo jiné v následujících případech:

V případě výpovědi, kterou oprávněně z důležitého důvodu oznámí společnost Gradex s.r.o. , je společnost Gradex s.r.o. oprávněna požadovat částku ve výši 75% součtu všech úhrad, které by musel zaplatit uživatel při časově ekvivalentní včasné výpovědi během doby trvání smlouvy (obzvláště za již objednané prémiové příslušenství). Právo uživatele dokázat, že nevznikla žádná škoda nebo vznikla podstatně menší škoda, zůstává nedotčeno.

Písemná forma výpovědi

Pokud není v jednotlivé služba stanovena možnost výpovědi, musí každá výpověď proběhnout písemně, přičemž také email této podmínce vyhovuje. Mimořádná výpověď musí proběhnout vždy písemně s uvedením důvodů.

Povinnosti a jiné závazky uživatele, ručení uživatele za jím umístěné informace, autorská práva

Povinnosti

Hlavní povinností uživatele je zaplacení stanovené úhrady, pokud neužívá bezplatnou základní verzi služeb. Kromě toho je hlavní povinností uživatele povinnost správného a úplného uvedení údajů, které si při uzavření smlouvy nebo při dalším pokračování smluvního vztahu vyžádala od uživatele společnost Gradex s.r.o. . Uživatel proto ujišťuje, že údaje, které uvedl v rámci návrhu smlouvy nebo uzavření smlouvy nebo při pokračování smluvních vztahů o své osobě a ostatní okolnosti, které jsou pro smlouvu důležité (především bankovní spojení a číslo kreditní karty), jsou úplné a správné. Uživatel se zavazuje neprodleně informovat společnost Gradex s.r.o. o změnách údajů, na příslušný dotaz společnosti Gradex s.r.o. uživatel údaje potvrdí. Uživatel je povinen držet se pravidel. Při opakovaném porušení navzdory upomínkám nebo při závažném porušení je společnost Gradex s.r.o. oprávněna okamžitě a bez poskytnutí lhůty zablokovat smluvní výkony a dodávky a smlouvu vypovědět.

Instalace software

Gradex s.r.o. neručí za škody nebo ztráty dat, které mohou vzniknout při instalaci softwaru, který nepochází od společnosti Gradex s.r.o. , na počítači uživatele.

Další závazky uživatele

Gradex s.r.o. poskytuje služby k užívání online prostřednictvím webového prohlížeče. Software, který je lokálně požadován v počítači uživatele (zvláště operační systém a webový prohlížeč, příp. také pluginy jako Flash nebo Java) společnost Gradex s.r.o. neposkytuje ani neinstaluje. Společnost Gradex s.r.o. k nim neposkytuje ani žádnou podporu. Uživateli přísluší udržovat počítač ve stavu, který umožňuje užívání her společnosti Gradex s.r.o. . Gradex s.r.o. neposkytuje ani technickou podporu při instalaci lokálně požadovaného softwaru.

Uživatel se zavazuje uchovávat v přísné tajnosti přístupové údaje (přihlašovací údaje, hesla atd.), které obdrží od společnosti Gradex s.r.o. za účelem přístupu k jejím službám. Uživatel bude společnost Gradex s.r.o. neprodleně informovat tehdy, pokud se dozví nebo pokud se domnívá, že jsou přístupové údaje známy neoprávněným třetím osobám. Z důvodu zajištění důkazů se uživateli doporučuje učinit tak písemně (příp. emailem). Pokud účet použije třetí osoba, poté co se dostala k přístupovým údajům, protože je uživatel dostatečně nezabezpečil před cizím přístupem, musí uživatel kvůli umožněnému nebezpečí nejasností o tom, kdo s daným účtem zacházel a kdo může být v případě porušení smlouvy nebo jiných zákonů stíhán, počítat s tím, že se s ním bude jednat tak, jako by se účtem zacházel sám. Gradex s.r.o. je oprávněna sama posoudit každý přístup s údaji uživatele jako přístup uživatele. Gradex s.r.o. upozorňuje na to, že by měla být hesla z bezpečnostních důvodů pravidelně měněna. Uživatel je sám zodpovědný za užívání svého účtu.

V případě důvodného podezření, že byly přístupové údaje oznámeny neoprávněným třetím osobám, je společnost Gradex s.r.o. z bezpečnostních důvodů oprávněna, nikoli však povinna, sama dle svobodného uvážení bez předchozího oznámení změnit přístupové údaje, příp. zablokovat užívání účtu. Neprodleně o tom bude informovat oprávněného uživatele a na výzvu mu v přiměřené lhůtě sdělí nové přístupové údaje. Uživatel nemá nárok na to, aby byly původní přístupové údaje znovu obnoveny.

Uživatel není oprávněn prodávat svůj účet třetím osobám nebo ho jinak předávat dál. To neplatí pro prodej nebo předávání v rámci nabídek, které za tímto účelem vytvoří a vyhradí Gradex s.r.o. .

Gradex s.r.o. zabezpečuje své systémy proti napadení viry. Přesto nelze napadení virem nikdy zcela vyloučit. Navíc se může stát, že neoprávněné třetí osoby rozešlou emaily s použitím názvu Gradex s.r.o. bez jejího souhlasu, které obsahují například viry nebo tzv. spyware nebo které odkazují na obsahy webů, které obsahují viry nebo spyware. Na to nemá Gradex s.r.o. žádný vliv. Uživatel proto zkontroluje všechny příchozí maily, které byly zaslány společností Gradex s.r.o. nebo údajně jejím jménem, na napadení virem. Platí to i pro emaily jiných uživatelů her nebo služeb.

Uživatel vyhoví nařízením společnosti Gradex s.r.o. a jejich zaměstnanců a jejich pomocníků při plnění a zřizování. Platí to zvláště i pro nařízení administrátorů a moderátorů fóra, které případně patří k příslušné hře a/nebo službě.

Uživatel se zavazuje za žádných okolností nepoužít účet, přihlašovací jméno nebo heslo jiného uživatele.

Povinnosti uživatele ohledně informací, které případně sám umístí

Uživatel bude pečlivě vybírat informace, které zveřejní na vhodnydarek a poskytne ostatním uživatelům.

Uživatel se zavazuje nešířit v rámci služeb obsahy (například obrázky, videa, odkazy, názvy, slovní doprovod) s reklamním, politickým, náboženským, urážlivým, obtěžujícím, násilnickým, sexistickým, pornografickým či jinak morálně zavrženíhodným nebo pohoršujícím, zvláště rasistickým a krajně pravicovým nebo levicovým obsahem, osobami nebo záznamem. Dále se uživatel zavazuje nepoužívat právně chráněné pojmy, názvy, obrázky, videa, hudební díla, hry ani jiné materiály. Ve sporném případě uživatel neprodleně sám odstraní obsahy, které společnost Gradex s.r.o. vytkne. Gradex s.r.o. má také právo je odstranit sama. Uživatel bude vždy dodržovat všechny příslušné zákonné a právní předpisy, obzvláště na ochranu mládeže, ochranu údajů, ochranu práva osobnosti, ochranu před hanobením, autorská práva, známková práva atd.

Uživatel není oprávněn používat služby k ilegálním nebo neoprávněným účelům. Zejména není oprávněn používat uživatelské jméno a/nebo e-mailové adresy jiných uživatelů bez jejich předchozího souhlasu pro zaslání případných nevyžádaných emailů, reklamních sdělení nebo k jiným podnikatelským nebo komerčním účelům.

Zaviněné jednání proti výše uvedeným povinnostem opravňuje společnost Gradex s.r.o. k tomu, aby sama vymazala uživatelem umístěné informace.

Gradex s.r.o. je především oprávněna zcela nebo částečně vymazat umístěné informace, pokud existují konkrétní náznaky porušení těchto VOP, návodů a pravidel jednotlivých služeb nebo pokud jsou jinak protiprávní. To jsou například informace, které:

Nárok na znovuobnovení smazaných informací neexistuje.

Kromě toho je Gradex s.r.o. oprávněna vyloučit uživatele z další účasti na příslušných službách a okamžitě vypovědět účet uživatele při několikanásobném porušení výše uvedených předpisů navzdory napomenutí. Uplatňování dalších nároků společností Gradex s.r.o. , obzvláště nároků na náhradu škody, zůstává výslovně vyhrazeno.

Uživatel bude Gradex s.r.o. informovat o tom, pokud obdrží informaci o zneužití služeb třetími osobami, příp. jinými uživateli (např. šíření a zasílání obsahů). Pro zajištění účinného zásahu prosíme uživatele, aby tak učinil tak písemně (např. emailem).

Ručení uživatele za případné jím umístěné informace

Uživatel je sám zodpovědný za texty, soubory, obrázky, fotky, videa, zvuky, hudební díla, díla s autorským právem nebo jiné materiály, informace atd. (dále jako "umístěné informace"), které poskytne na platformě vhodnydarek nebo vymění s jinými uživateli. Gradex s.r.o. tyto obsahy nepřijímá za své ani s nimi nesouhlasí.

Gradex s.r.o. nemá kontrolu nad informacemi umístěnými na vhodnydarek . Společnost Gradex s.r.o. neprovádí kontrolu umístěných informací před jejich zveřejněním. Pokud však společnost Gradex s.r.o. má nebo obdrží informaci o protiprávních umístěných informacích, neprodleně je smaže.

Je vyloučena jakákoli záruka společnosti Gradex s.r.o. za umístěné obsahy, obzvláště za správnost, úplnost nebo spolehlivost obsahů, materiálů nebo informací.

Autorská práva

Všechna práva k informacím umístěným uživatelem zůstávají uživateli. Umístěním informace na platformu vhodnydarek a/nebo její služby poskytuje uživatel společnosti Gradex s.r.o. nevýhradní, bezplatnou a kdykoliv svobodně odvolatelnou licenci, aby mohl tyto obsahy veřejně nabízet, veřejně zobrazovat, reprodukovat a šířit na platformě Bigpointu resp. herních stránkách.

Kromě toho nemá Gradex s.r.o. užívací práva na informacích umístěných uživatelem. Gradex s.r.o. není oprávněna šířit umístěné informace mimo vhodnydarek , resp. příslušných stránek her a služeb.

Informace umístěné uživatelem na vhodnydarek mohou být prostřednictvím internetu prohlédnuty třetími osobami z celého světa. Uživatel zde prohlašuje svůj souhlas s poskytnutím informací.

Tato licence pozbývá platnost, pokud uživatel obsahy z platformy vhodnydarek a jejích služeb smaže.

Nároky z vad

Gradex s.r.o. poskytne uživateli k dispozici přístup ke službám v jejich právě dostupné verzi. Uživatel nemá nárok na zachování nebo dosažení určitého stavu / rozsahu funkcí hry a/nebo služeb. Uživateli je známo, že služby nabízené společností Gradex s.r.o. - jako každý software – nikdy nemohou být zcela bez chyby. Jako vadné platí tedy hry resp. služby pouze tehdy, pokud je jejich hratelnost příp. užívání závažně a trvale porušeno.

Uživatel musí případně vzniklé závady na hrách, službách nebo jiných výkonech nebo dodávkách společnosti Gradex s.r.o. vždy zdokumentovat s vypovídací schopností a především je písemně nahlásit s uvedením zobrazených chybových hlášení. Před nahlášením případné chyby bude uživatel konzultovat návod ke hrám, resp. službám a příp. jiné podpory na odstranění problému, které poskytla společnost Gradex s.r.o. (především seznamy s často kladenými dotazy, diskusní fóra o problémech). Uživatel bude dle svých sil podporovat společnost Gradex s.r.o. při možném odstraňování závad.

Uživatel písemně vytkne závady vůči společnosti Gradex s.r.o. neprodleně po jejich objevení. Za účelem zajištění důkazů se uživateli doporučuje směřovat veškeré reklamace písemně (faxem, dopisem nebo emailem) společnosti Gradex s.r.o. .

Ze záruky jsou vyloučeny v zásadě chyby, které vzniknou vnějšími vlivy, chyby obsluhy zaviněné uživatelem, vyšší moc nebo změny, které neprovedla společnost Gradex s.r.o. nebo jiné manipulace.

Záruky v právním smyslu společnost Gradex s.r.o. nepřejímá.

Omezené ručení

Pokud Gradex s.r.o. nabízí svoje služby bezplatně, neručí v žádném případě za jiné škody než škody zapříčiněné z hrubé nedbalosti nebo škody úmyslné. To však neplatí pro ručení při újmě na životě, těle a zdraví nebo v případě převzetí záruky společností Gradex s.r.o. .

Pokud Gradex s.r.o. vyžaduje za svoje služby odměnu, ručí Gradex s.r.o. při škodách zapříčiněných z hrubé nedbalosti nebo škodách úmyslných neomezeně. Při lehké nedbalosti ručí Gradex s.r.o. jen v případě porušení podstatných smluvních povinností nebo při porušení záruky. Podstatnými smluvními povinnostmi, tzv. kardinální povinnosti ve smyslu jurisdikce, se rozumí takové povinnosti, které jsou podmínkou pro řádné naplnění smlouvy a v jejichž naplnění může uživatel důvěřovat.

Povinnost náhrady je při porušení podstatných smluvních povinností omezeno vždy na předpokládanou škodu.

Předpokládaná škoda je co do své výše omezena na €2,00 na účet.

Výše uvedená vyloučení, příp. omezení ručení platí i s ohledem na ručení úředníků, zaměstnanců, členů pracovního kolektivu, zástupců a pomocníků při plnění společnosti Gradex s.r.o. obzvláště ve prospěch podílníků, členů pracovního kolektivu, zástupců, orgánů a jejich členů s ohledem na jejich osobní ručení.

Gradex s.r.o. ručí za poradenství pouze tehdy, pokud se položený dotaz týká obsahu nabídky.

Gradex s.r.o. se výslovně distancuje od obsahu veškerých stránek, na které existují přímé nebo nepřímé odkazy (tzv. "linky") z nabídky společnosti Gradex s.r.o. . Gradex s.r.o. nepřebírá za tyto obsahy a stránky žádné ručení. Za obsahy těchto stránek jsou sami odpovědni poskytovatelé příslušných stránek.

Závěrečná ustanovení

Oznámení a vysvětlení, která musí uživatel odevzdat společnosti Gradex s.r.o. , vyžadují písemnou formu, což platí o pro obměnu nebo zrušení požadavku písemné formy.

Pro smlouvy uzavřené společností Gradex s.r.o. na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek a pro nároky jakéhokoliv druhu, které z nich vyplývají, platí výhradně právo Spolkové republiky Německo s vyloučením ustanovení k jednotnému kupnímu právu UN o nákupu movitých věcí a s vyloučením německého mezinárodního soukromého práva.

Pokud by byla ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek a/nebo smlouvy neúčinná nebo se neúčinnými stala, není tím dotčena účinnost ostatních ustanovení.

Gradex s.r.o.
Slezská 1
Praha 2 - Vinohrady
120 00

Poslední přání Podmínky Soukromí O službě Facebook

Gradex © 2011